تدریس زبان
سایت ابزارها قالب آموزگار رایگان تبليغات شما در اينجا تبليغات شما در اينجا
موضوعات سايت
ارتباط زنده با مدير
ديگر امکانات
ابزارها قالب
اموزش فن ترجمه افعال در زبان عربیلـِ : لـِ + اسم یا ضمیر» :

مثال : لِسعیدٍ قَلمٌ : سعید کتابی دارد .

         سعیدٌ له محفظةٌ : سعید کتابی دارد .

عندَ : « عندَ + اسم یا ضمیر »

مثال: عندَ طالبٍ محفظةٌ : دانش آموز کیفی دارد .

         سعیدٌ عندَهُ کتابٌ : سعید کتابی دارد .

   عندنا نماذج مثالیة من العلماء لهدایة الأجیال : ما نمونه های والا از علماء برای هدایت نسلها داریم .

    لنا طاقات کبیرة و نحن غافلونَ عنها : ما نیروهای فراوانی داریم و از آن غافل هستیم . 

معادل های « داشتن » در مضارع و ماضی به شکل مثبت 

1-  دارد « مضارع مثبت » : له + .....  مثال  : لهُ کتابٌ : او کتابی دارد .

2- ندارد « مضارع منفی » :  لیس له + ........ مانند لیست لهُ + ...... مانند لیست له محفظةٌ : او کیفی ندارد .

3-داشت « ماضی مثبت » :  کان له + ..... مانند : کانت له محفظةٌ : او کیفی داشت

4-نداشت « مضارع منفی « ما کانَ له + ..... مانند  ما کانت له محفظةٌ : او کیفی نداشت .  

ترجمه ی باید  در زبان عربی :

1-متداولترین معادل برای « باید » استفاده از«  لام امر + صیغه های غایب و متکلم  مضارع » است .-     

مانند : لِیکتب التلمیذ : دانش آموز باید بنویسد .

        لِیُجاهد المومنونَ أمامَ الأعداء : مومنان باید در برابر دشمنان مبارزه کنند .

۲-معادل های پر کاربرد دیگر برای باید وجود دارد که از ترکیب حرف جر « علی » ساخته می شود . 

الف : « علی + اسم یا ضمیر + فعل مضارع منصوب همراه « أن » 

 مثال  علی التلمیذ أن یجتهد  : دانش آمز باید تلاش کند .

بــ   : یَجِبُ + علی + اسم یا ضمیر +  فعل مضارع منصوب همراه « أن »

  یَجِبُ علی الطالب أن یَجتَهِد : دانش آموز باید تلاش کند

علینا أن نقطع طرقاً صعبةً للوصول إلی النجاح : ما باید برای رسیدن به موفقیت راه های سختی را طی کنیم .

 جـ : علی + اسم یا ضمیر + مصدر 

مانند : علیکَ الإجتهاد : تو باید کوشش کنی .    

 علینا أن لا نشعر بالیأسِ : ما نباید احساس ناامیدی کنیم .  

  ساختار فعل ها در فارسی وعربی :

1-ماضی ساده یا مطلق در فارسی : بن + شناسه های ( م ـ ی ـ یم ـ ید ـ ند )

 مثال : گفتم ــ گفتی ــ گفت ــ گفتیم ــ گفتید ــگفتند 

 ماضی ساده یا مطلق عربی  : ( فعل ماضی + ضمایر متصل مرفوعی در صورتی که قبل از فعل ماضی « قد » و صیغه های « کان » نباشد .

 ذهب « رفت » ذهبوا « رفتند » و.......

نکته : ماضی ساده را می توان بصورت نقلی هم ترجمه نمود .

   درسَ الطالبُ للوصولِ إلی الأهداف السامیة :     دانش آموز برای رسیدن به هدف های والا درس خواند . « خوانده است »

ماضی منفی : ما + فعل ماضی ساده

2- ماضی نقلی در فارسی : بن +ـه « صفت مفعولی» + شناسه های ( ام ــ ای ــ است ــ ایم ــ اید ــ اند )

 مثال : گفته ام ــ گفته ای ــ گفته است ــ گفته ایم ــ گفته اید ــ گفته اند )

ماضی نقلی در عربی :  « قَد + فعل ماضی ساده »

قد کتب « نوشته است » و .....

  قد عانی البشر من ظلم المستکبرینَ مدی التاریخ . « بشر در طول تاریخ ، از ظلم ستمگران رنج برده است . » 

3-ماضی بعید در فارسی : « صفت مفعولی + بود _ شناسه های ( م ـ ی ـ یم ـ ید ـ ند )

  مثال : گفته بودم ــ گفته بودی ــ گفته بود ــ گفته بودیم ــ گفته بودید ــ گفته بودند 

ماضی بعید در عربی :

1- (  کان + قد + فعل ماضی )

کانَ قد کتب « نوشته بود » و .........

نکته : ماضی بعید بدون قد نیز استعمال می شود . « کان ذهب »

2-( فعل ماضی +  فعل ماضی )

  خَرجَ المعلمُ و قد عَلَّمنا أشیاءَ کثیرةً . « معلم خارج شد در حالی که مطالب بسیاری به ما آموخته بود . »

۴-ماضی استمراری در فارسی : « می + فعل ماضی ساده »

  می رفتم ــ می رفتی ــ می رفت ــ می رفتیم ــ می رفتید ــ می رفتند »

ماضی استمراری در عربی :

 1- ( کان + فعل مضارع : کانَ یَکتبُ : می نوشت . )

کان علماءالعالم یستفیدون من المؤلفات الإسلامیة : « دانشمندان جهان از تألیفات اسلامی استفاده می کردند .

2- فعل ماضی + فعل مضارع  :

 جاءت المعلمةُ و هی تتکلّمُ باللغة العربیةَ . « معلم آمد در حالی که به زبان عربی سخن می گفت . » 

نکات : اگر فعل ماضی یک قانون کلی و ثابت را بیان کند بصورت  مضارع ترجمه می شود .

 کان الله علیماً : خداوند دانا است . 

             فعل مضارع : 

1-فعل مضارع اگر در ابتدایش حرف نفی « لا » یا « ما » آمده باشد (بدون این که تغییری در آن ایجاد شود ) بصورت مضارع منفی » ترجمه می شود .                 

 مثال : لا نذهب معک . باتو نمی رویم .

         ما ینفعک الکذبُ . دروغ تو را سودنمی رساند .

 ۲-   فعل مضارعی که در ابتدایش یکی از حروف استقبال « ســ » و « سوفَ » باشد ، بصورت « مضارع مستقبل » ترجمه می شود .

     مثال : سیَکتبُ ــ سوفَ یکتُبُ : خواهد نوشت .

۳-اگر فعل مضارع با حروف ناصبه ی« أن ، لـِ ، حتّی » منصوب شده باشد ، بصورت « مضارع التزامی » ترجمه می شود .

 مثال : أدرسُ لِأنجَحَ : درس می خوانم برای اینکه موفق شوم .

          أن یَجلسَ : که بنشیند .

4-فعل مضارع که با حروف « لَن » منصوب شده باشد ( نخواهد + بن ماضی ) ترجمه می شود .

مثال : لَن یَذهبَ :هرگز نخواهد رفت .

5-مضارع مجزوم به « لم » به صورت « ماضی ساده منفی » یا « ماضی نقلی » ترجمه می شود .

مثال : لم یکتب : ننوشت یا ننوشته است .

  * لَم یمنع الإسلامُ المرأة مِن التدخُّل فی الشؤون الإجتماعیة . اسلام زن را از ورود به امور اجتماعی منع نکرد  . ( نکرده است . )

6-مضارع مجزوم به « لمّا » بصورت « هنوز + ماضی نقلی منفی » ترجمه می شود .

 لمّا یکتُب : هنوز ننوشته است .

 ۷- فعل مضارع مجزوم با « لای نهی » در صیغه های غایب و متکلم بصورت « نباید + مضارع التزامی » ترجمه می شود و در صیغه های مخاطب ، بصورت « امر منفی » ترجمه می شود .

لا یذهب : نباید برود .

لا تَحزن إنَّ الله َ معنا : اندوهگین مباش همانا خداوند با ما است .

 8- ابتدای جملاتی که در آن ادوات شرط « إن ، مَن ، أینما ، متی ، مهما ، و إذا « غیر جازم » باشد و بعد از آن فعل شرط و جواب شرط مجزوم بیاید ، فعل شرط به صورت « مضارع التزامی » و جواب بصورت « مضارع إخباری » ترجمه می شود .

 مثال : إن تنصروا اللهَ ینصرکم . اگر خداوند را یاری کنید ، او شما را یاری می کند . 

 9- اگر ادوات شرط در ابتدای جمله ای باشند که درآن فعل های ماضی بعنوان فعل شرط و جواب شرط باشند ، فعل های مبنی به علت مبنی بودن تغییری در آن ها ایجاد نمی گردد اما معنی آن ها بصمرت « مضارع التزامی » ترجمه می شود .

مَن جَدَّ وَجَدَ . هر کس تلاش کند ، می یابد .

10- فعل مضارع هر گاه بعد از فعل امر یا نهی بیاید ، همراه « تا » به صورت « مضارع التزامی » ترجمه می شود . 

هَذِّب نفسک ، تنفَع بالعقل . نفس خود را تربیت کن تا از عقل بهره ببری .

      فعل امر :

1-فعل امر به صورت « بـ + بن مضارع + شناسه ها » ترجمه می شود .

إذهب « برو

  ۲-فعل مضارع در صیغه های غایب و متکلم با « لام امر »  مجزوم می گردد و به صورت « باید + مضارع التزامی » ترجمه می شود .

  نکته : چنین فعلهایی معمولاً در ابتدای جملات به کار می روند .

مثال : لِیکتب : باید بنویسد .

لِیواصل الأمة الإسلامیة جهادها حتی النصر النهائی . امت اسلامی باید تا پیروزی نهائی جهاد خود را ادامه دهد .

نويسنده: admin2 || تعداد بازديد از اين مطلب: 512 || javascript:SendComment(994)ديدگاه ها () || ارسال شده در تاريخ: شنبه 20 دي 1393
ديدگاه هاي کاربران
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات

سایت ابزارها قالب

آموزگار رایگان

تبلیغات شما در اینجا

تبليغات
آمار
تاريخ امروز: جمعه 08 بهمن 1400
 • تعداد مطالب: 996
 • تعداد ديگاه ها: 136
 • تعداد اعضا: 745
 • بازديد امروز: 422
 • بازديد ديروز: 438
 • ورودي گوگل امروز: 1
 • ورودي گوگل ديروز: 2
 • بازديد سال: 9,288
 • بازديد کلي: 3,730,135

 • افراد آنلاين: 1
 • آي پي شما: 23.20.20.52
 • مرورگر شما:
 • سيستم عامل شما:
 • تبليغات
  محل تبليغات شما محل تبليغات شما
  سایت freeenglish ایجاد شده برای تمرکز تخصصی روی آموزش زبان انگلیسی
  در خبرنامه ي سايت عضو شويد و تمام مطالب سايت را در ايميل خود دريافت کنيد و از اخبار سايت باخبر شويد.
  شما مي توانيد خيلي ساده با وارد کردن ايميل خود در فرم زير عضو خبرنامه ي سايت شويد.

  همه ي مطالب اين سايت متعلق به "تدریس زبان" است و هر گونه کپي برداري از مطالب و قالب آن حرام و غيرقانوني بوده و پيگرد قانوني دارد.